Monthly Archives Sierpień 2017

Dziedzina dostaw obowiązkowych

– a} ustalać od roku 1954 wymiar ogólny dostaw obowiązkowych na nie zwiększającym się poziomie, co przy wzroście produkcji rolniczej zapewni, że z roku na rok dochody wsi będą rosły, bowiem przy pełnym wykonaniu dostaw obowiązkowych będzie rosła sprzedaż zboża, ziemniaków, mleka i żywca po wyższych cenach na warunkach kontraktacyjnych, bądź na warunkach wolnego rynku.

czytaj

Usprawnienie gospodarki zarodowej i jej rozszerzenie

Dla usprawnienia gospodarki zarodowej i znacznego rozszerzenia hodowli zarodowej należy:

– a) osiągnąć w ciągu kilku lat ulepszenie rasowych właściwości zwierząt hodowlanych i uzyskać dzięki temu wyższą mleczność krów, szybszy przyrost wagi, zwiększoną płodność zwierząt.

czytaj

Pocunięcia wobec gospodarstw kułackich

Wbrew wskazaniom partii miały miejsce wypadki naruszenia zasady dobrowolności przy organizowaniu spółdzielni produkcyjnych, tworzenia spółdzielni bez należytego przygotowania politycznego i ekonomiczno-organizacyjnego. Z drugiej strony w wielu wypadkach nie przeciwdziałano dostatecznie wrogiej działalności kułacko-re- akcyjnej, mającej na celu niedopuszczanie do powstawania spółdzielni.

czytaj

Państwowe Gospodarstwa Rolne

Zasadniczym czynnikiem dalszego rozwoju rolnictwa staje się w tym okresie rozwój sektora socjalistycznego: spółdzielni produkcyjnych Państwowych Ośrodków Maszynowych i Państwowych Gospodarstw Rolnych.

czytaj

Okres odbudowy państwa ludowego cz. II

Szybki proces uprzemysłowienia kraju i rozbudowy gospodarki narodowej, wielkie osiągnięcia mas pracujących miast i wsi w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej, w walce o likwidację wiekowego zacofania, o postęp techniczny, o podniesienie poziomu sił wytwórczych narodu i jego zdolności obronnej – otworzyły nowy okres w życiu i rozwoju Polski Ludowej.

czytaj

Działania władzy ludowej

Sojusz robotników i chłopów we wspólnej walce o obalenie panowania kapitalistów i obszarników, kierownicza rola klasy robotniczej w tym sojuszu zapewniły objęcie władzy przez masy ludowe i dokonanie zasadniczych przeobrażeń społecznych.

czytaj

Państwowe nakłady na rozwój urządzeń komunalnych

Sieć sklepów handlu uspołecznionego winna w roku 1955 zwiększyć się w porównaniu z rokiem 1953 o około 4 tys., w tym na wsi o około 2 tys. Szczególnie należy rozwinąć sieć handlową w nowych osiedlach mieszkaniowych i usunąć istniejące na tym odcinku zaniedbania. Wydatnie należy-zwiększyć liczbę zakładów żywie- nia zbiorowego oraz poprawić jakość posiłków i obsługi konsumentów.

czytaj

Pogłębienie systemu oszczędnościowego

Walka o pełne wykonanie planu w dziedzinie kosztów własnych musi odbywać się na podstawie wzrostu wydajności pracy i pogłębienia systemu oszczędnościowego w całej gospodarce narodowej. Wyrazić się to winno w zaostrzeniu walki z wszelkiego rodzaju przerostami w zatrudnieniu, w bezwzględnej walce z przejawami marnotrawstwa materiałów, w osiąganiu znacznego zniżenia norm zużycia, w eliminowaniu brakoróbstwa, w likwidowaniu nierentowności przedsiębiorstw i w ścisłym przestrzeganiu wykonywania planów obniżki kosztów i planów finansowych.

czytaj

Kancelaria adwokacka w Zielonej Górze

Kancelaria adwokacka w Zielonej Górze jest ważna, ma wielu klientów i chętnie pomaga w zawiłościach prawnych. I to bardzo znane miejsce w tym mieści. Można w niej załatwić niejedną sprawę, bo to najciekawsza sprawa. Dzisiaj adwokat jest cennym pomocnikiem w różnych sprawach. Dzisiaj konkurencja wśród radców jest spora, specjalistów jest wielu, ale nie każdy nadaje się do pomocy oraz wsparcia. Na pewno można znaleźć ulubionego radcę, bo to ważny ekspert, ale nie uzyskuje się takiej pomocy od razu, od ręki. Współpraca jest bezcenna, a pomoc dobrego radcy to cenna sprawa. W takiej kancelarii pracuje niejeden adwokat, który oferuje usługi dobrej jakości. Niejedna kancelaria ma wielu adwokatów do dyspozycji. Jest to znakomite rozwiązanie, bez którego trudno funkcjonować na co dzień...

czytaj

INWESTYCJE W POLSCE CZ. II

W związku z tym należy nakłady inwestycyjne w latach 1954-1955 utrzymać w zasadzie na tym samym poziomie co w roku 1953. Zapewni to – przy wzroście dochodu narodowego – zmniejszenie udziału akumulacji w podziale dochodu narodowego. Odsetek akumulacji winien być obniżony z 25 proc. w roku 1953 do około 20 proc. w roku 1955 w cenach 1953 roku. Odpowiednio wzrośnie udział spożycia w dochodzie narodowym, co przyśpieszy podniesienie stopy życiowej ludności.

czytaj

INWESTYCJE W POLSCE

Poważny rozwój gospodarki narodowej w latach 1950-1953 odbywa się na bazie wielkiego wysiłku inwe- stycyjnego. Znaczny wzrost inwestycji był niezbędny dla osiągnięcia rozwoju sił wytwórczych, dla likwidacji zacofania gospodarczego i kulturalnego, odziedziczonego w spadku po kapitalizmie.

czytaj

Zaopatrzenie całego rolnictwa w maszyny i narzędzia rolnicze

W celu zwiększenia zainteresowania materialnego chłopów pracujących w podnoszeniu rozmiarów produkcji rolniczej w szczególności należy utrzymywać dostawy obowiązkowe w latach następnych na nie zwiększającym się poziomie przy wszechstronnej pomocy państwa w zakresie wzrostu produkcji i wydajności.

czytaj

Jak podnieść produkcję rolną?

Produkcja globalna rolnictwa winna wzrosnąć w ciągu najbliższych dwóch lat o około 10 proc., tj. o tyle, o ile wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat.

czytaj