Dziedzina upowszechnienia kultury

Zasadniczy postęp poczyniono w dziedzinie upowszechnienia kultury. Nakład książek zwiększył się z 29,2 min egzemplarzy w roku 1937 i 72,9 min egzemplarzy w roku 1949 do 82,2 min egzemplarzy w roku 1953, a dzienny nakład gazet wzrósł z 0,9 min egzemplarzy w roku 1938 do 4,9 min egzemplarzy w roku 1953. Rozwinęła się sieć bibliotek, teatrów, świetlic oraz kin, zwłaszcza na wsi.

Z dotychczasowego przebiegu wykonania Planu Sześcioletniego wynikają następujące wnioski: zadania Planu Sześcioletniego w dziedzinie wzrostu poziomu życiowego ludności – pomimo pewnych osiągnięć w tej dziedzinie- nie zostały w okresie 1950-1953 w pełni wykonane. Należy stwierdzić, iż nie wykorzystano w pełni wszystkich istniejących możliwości dla zapewnienia w latach 1950-1953 wydatniejszej poprawy położenia materialnego ludności. Dlatego konieczne jest – zgodnie z wymogami podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu – osiągnięcie wydatnego polepszenia położenia materialnego mas pracujących w mieście i na wsi w ciągu najbliższych lat. Poprawę poziomu życiowego mas pracujących należy osiągnąć przez:

– a) wzrost płac realnych pracowników oraz wzrost dochodów pracującego chłopstwa, między innymi przez politykę stopniowego obniżania cen na artykuły masowego użytku,

– b) rozwój gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,

– c) rozwój budownictwa socjalnego i kulturalnego.

Należy stworzyć warunki dla wzrostu w ciągu lat 1954-1955 płac realnych pracowników oraz dochodów pracujących chłopów o około 15 proc. Wzrost dochodów będzie realizowany przez konsekwentnie przeprowadzaną politykę stopniowej obniżki cen artykułów konsumcyj- nych, wzrost płac w oparciu o zwiększenie wydajności pracy, wzrost produkcji i towarowości gospodarki chłopskiej.

Wzrastający poziom dochodów ludności zostanie zabezpieczony przez odpowiedni wzrost masy towarów i usług. Na podstawie zwiększenia produkcji rolnictwa i przemysłu artykułów konsumcyjnych obroty uspołecznionego handlu detalicznego i zakładów żywienia zbiorowego zostaną zwiększone w cenach porównywalnych o ponad 20 proc. przy równoczesnym znacznym wzbogaceniu asortymentu towarów i poprawie ich jakości. Handel uspołeczniony winien wzmóc swoje oddziaływanie na przemysł tak, aby rodzaj, asortyment i jakość wytwarzanych towarów odpowiadały wzrastającym wymaganiom ludności i aby zaprzestano produkcji towarów nie cieszących się popytem. Równocześnie winna nastąpić wydatna poprawa w obsłudze ludności przez handel uspołeczniony. Należy zwiększyć sprawność uspołecznionego handlu przez lepsze przystosowanie rozdzielników towarowych i asortymentów do potrzeb i życzeń konsumentów, lepsze wykorzystanie lokalnych źródeł zaopatrzenia, zaostrzenie walki z biurokratyzmem w aparacie handlowym, ulepszenie obsługi w sklepach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>