O LEPSZE ZASTOSOWANIE WIEDZY ROLNICZEJ I AGROTECHNIKI

Nauka rolnicza rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci ogromnie i wykazała: że ziemia może dawać wysokie urodzaje, jeśli uprawia się ją według wymagań nauki, jeśli się stosuje odpowiednie zmianowanie upraw, jeśli się zabezpiecza odpowiednie warunki współdziałania między rośliną i glebą, między uprawą roślin i hodowlą. Niska wydajność drobnej działki chłopskiej wynika nie tylko z niemożności zastosowania mechanizacji w uprawie i wszystkich płynących z tego korzyści, lecz również z niewłaściwych sposobów wykorzystywania i nawożenia gleby, ze źle stosowanego zmianowania upraw, z niewykorzystywania nowoczesnego nasiennictwa itd. Zadanie podniesienia plonów w drobnych gospodarstwach chłopskich polega więc w niemałym stopniu na szerokim i umiejętnym rozpowszechnianiu nowoczesnej wiedzy rolniczej, na wszechstronnym organizowaniu pomocy chłopom pracującym w zaopatrzeniu w doborowe nasiona, lepsze narzędzia, nawozy mineralne, na umożliwieniu im stałych porad i konsultacji ze strony służby agronomicznej i weterynaryjnej. W upowszechnianiu wiedzy rolniczej odgrywa doniosłą rolę metoda poglądowa, organizowanie sieci pól doświadczalnych, wystaw itp., jak również zainteresowanie młodzieży chłopskiej nauką rolniczą w szkołach i na kursach rolniczych oraz w rolniczych kołach samokształceniowych, w kółkach wynalazców, racjonalizatorów i przodowników rolnictwa. Potrzebna jest szeroka akcja kształcenia kadr służby agronomicznej celem zaspokojenia również potrzeb drobnego rolnictwa.

czytaj

Na co kłaść nacisk w rozwoju orzemysłu artykułów konsumcyjnych?

Szczególnie wielkie zadania stoją przed przemysłem artykułów konsumcyjnych, który winien w ciągu dwóch lat osiągnąć znaczny wzrost produkcji przy poprawie asortymentu oraz poprawie jakości.

czytaj

Przemysł odzieżowy i obuwniczy

Dalszym zadaniem jest poprawa jakości produkcji przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego, równolegle z osiągnięciem dalszego ilościowego wzrostu masy tych towarów. W przemyśle włókienniczym szczególna uwaga powinna być zwrócona na polepszenie jakości tkanin wełnianych, między innymi przez ich lepsze wykończenie, a także na wzrost produkcji tych tkanin, które są specjalnie poszukiwane przez konsumentów, w tej liczbie również i tkanin wysokoprocentowych. W tkaninach bawełnianych należy znacznie rozszerzyć i urozmaicić asortyment oraz wzmóc produkcję tkanin znajdujących się dotąd na rynku w niedostatecznej ilości, jak np. tkanin pościelowych i bieliźnianych.

czytaj

Dla wzmocnienia kadr technicznych w POM i PGR należy

– a) zwrócić szczególną uwagę na szybkie wzmocnienie obsady warsztatów remontowych, stanowisk starszycn mechaników POM, mechaników PGR, brygadzistów POM i skierować do tej pracy, na podstawie odpowiedniej kampanii wyjaśniającej – kwalifikowanych, zdolnych pracowników z innych gałęzi gospodarki narodo wej Pracownikom, skierowanym do rolnictwa należy zapewnić odpowiednie warunki materialne i bytowe,

czytaj

Zadania dla produkcji roślinnej

Nawozy sztuczne nie.są w pełni wykorzystane wskutek błędów dystrybucji i nieumiejętnego ich stosowania. W wysokim stopniu zaniedbana jest sprawa właściwego przechowywania i stosowania obornika, stanowiącego podstawowy czynnik nawożenia. Mimo pewnego postępu wysoce niedostateczne jest rozpowszechnienie wapnowania gleb kwaśnych. Niedostateczne jest również „stosowanie nawozów zielonych, szczególnie na glebach lekkich.

czytaj

PRZECIW OPORTUNIZMOWI I PRZECIW SEKCIARSTWU CZ. II

Ogólnie należy stwierdzić, że nie wszystkie nasze organizacje partyjne stoją na wysokości zadania w kierowaniu walką z wrogiem klasowym, zwłaszcza na wsi. W wielu wypadkach aktyw partyjny grzeszy obcą metodzie mar- ksistowsko-leninowskiej jednostronnością w praktycznym ustosunkowaniu się do podstawowych problemów walili klasowej, do zadań, jakie stoją przed partią. Biuro Polityczne oceniając w czerwcu przebieg konferencji partyjnych zwróciło uwagę na tę jednostronność, na niebezpieczeństwo ciasnego, ograniczonego praktycyzmu, tracącego z oczu istotną treść toczącej się walki klasowej, prowadzącego do odpolitycznienia pracy partyjnej, do osłabienia jej ofensywności.

czytaj

GŁÓWNE KIERUNKI WALKI O PODNIESIENIE STOPY ŻYCIOWEJ

Jak należy rozumieć postawione przez kierownictwo partii zadanie przyśpieszenia wzrostu stopy życiowej mas pracujących? Dlaczego stawiamy to obecnie jako aktualne i naczelne zadanie, skoro wynikało ono samo przez się już z samego charakteru naszej rewolucji społecznej, było jej celem? Przecież cała nasza dotychczasowa praca, wszystkie nasze wysiłki gospodarcze przyczyniały się – pośrednio lub bezpośrednio – do polepszenia warunków życia ludu pracującego zarówno w mieście, jak i na wsi, i torowały drcgę obecnym możliwościom.

czytaj

POGŁĘBIAJMY SPÓJNIĘ GOSPODARCZĄ MIĘDZY MIASTEM I WSIĄ

Słabości naszej pracy politycznej na wsi ujawniły się szczególnie dobitnie w prowadzonej obecnie akcji skupu zboża, która ma tak doniosłe znaczenie dla całej naszej gospodarki. Aby wygrać w pełni tę akcję, musimy rozgromić rozsiewane przez kułactwo oszustwo na temat kurczenia czy likwidacji regulującej roli państwa w obrotach między miastem a wsią, jak również złudzenia co do dobroczynnych rzekomo skutków, które by z tego miały dla chłopów wyniknąć.

czytaj

Organizacyjno-ekonomiczne umocnienie gospodarki spółdzielczej

– Dla organizacyjno-ekonomicznego umocnienia gospodarki spółdzielczej należy:

– a) ściśle przestrzegać zasady materialnego zainteresowania członków spółdzielni w podnoszeniu wydajności pracy i osiąganiu wyższych wyników produkcyjnych. Wymaga to przede wszystkim powszechnego wprowadzenia norm dla każdego rodzaju roboty i ścisłego przestrzegania zasady opłaty według ilości i jakości wykonywanej pracy,

czytaj

WZROST WYDAJNOŚCI PRACY I SYSTEM OSZCZĘDNOŚCIOWY

Osiągnięcie wydatnego podniesienia stopy życiowej mas pracujących, przyśpieszenie tempa rozwoju rolnictwa i przemysłu artykułów konsumcyjnych wymaga równoczesnego wydatnego wzrostu wydajności pracy na bazie wprowadzania i opanowywania nowej techniki i pogłębienia systemu oszczędnościowego w całej gospodarce narodowej.

czytaj

Mechanizacja produkcji roślin uprawy

W celu zapewnienia dalszej mechanizacji produkcji roślin uprawnych należy:

– a) zwiększyć zaopatrzenie rolnictwa w maszyny i narzędzia rolnicze.

czytaj

PRZEMYSŁ POLSKI

Globalna produkcja przemysłu w roku 1953 osiągnęła poziom o 115 proc. wyższy niż w roku 1949. Oznacza to, iż w roku 1953 produkcja przemysłu jest 3,6 razy (wyższa niż w roku 1938, a na jednego mieszkańca 4,7 razy wyższa. Podczas gdy w roku 1938 Polska zajmowała jedno z dalszych miejsc w Europie pod względem rozwoju przemysłu, to w roku 1953 znajduje się już na piątym miejscu w Europie pod względem globalnej wielkości produkcji przemysłowej.

czytaj

PRZECIW OPORTUNIZMOWI I PRZECIW SEKCIARSTWU

Najpowszechniejszym przejawem oportunizmu w pracy partyjnej ra wsi jest niedostrzeganie walki klasowej, ślepota polityczna wobec aktywności kułackiej na wsi i kułackiego wyzysku. Kułak umie – jeśli organizacja partyjna jest bierna – rozszerzać i urozmaicać formy swego wyzysku, umie też wykorzystywać wypaczenia polityki partyjnej na wsi, umie deprawować i podporządkowywać swoim interesom zbiurokratyzowane ogniwa aparatu państwowego i partyjnego, gdy zatraca on czujność rewolucyjną. Kułak umie swój wyzysk przybierać w formy „pomocy“, uchodzić nawet za dobroczyńcę w oczach wyzyskiwanej biedoty wiejskiej, gdy organizacja partyjna nią się nie interesuje, gdy pozostawia ją własnemu losowi. Poważna liczba chłopów małorolnych nie ma koni, niezbędnego sprzętu i narzędzi, wyzyskuje to bardzo zręcznie kułak 1 ciągnie skryte, ale olbrzymie zyski i korzyści z „pomocy“ okazywanej bezkonnym, z każdego snopka wymłóconego na jegormłocarni, z każdego siewnika czy innej maszyny, wypożyczonej przez niego „po sąsiedzku“ małorolnemu czy średniorolnemi chłopu.

czytaj