Rozwój przemysłu artykułów konsumcyjnych

Rozwój przemysłu artykułów konsumcyjnych odbywał się zarówno przez lepsze wykorzystanie istniejących zdolności produkcyjnych, jak i przez budowę nowych wielkich zakładów oraz gruntowną rekonstrukcję zakładów istniejących.

czytaj

Uprzemysłowienie zaniedbanych pod względem gospodarczym terenów

W oparciu o szerokie wprowadzenie nowoczesnej przodującej techniki, o rozwijające się i pogłębiające się współzawodnictwo pracy i o wzrost kwalifikacji robotników poważnie podniosła się wydajność pracy robotnika. W roku 1953 wydajność robotnika w przemyśle jest o około 50 prcc. wyższa niż w roku 1949 i o około 61 proc. niż w roku 1938.

czytaj

Wzrost dochodu narodowego

W ciągu czterech lat realizacji Planu Sześcioletniego dochód narodowy zwiększał się wraz ze wzrostem produkcji, od którego jest on jak najściślej zależny i uwarunkowany. Ogólny poziom wzrostu dochodu narodowego w latach 1950 – 1953 szacowany jest na 61 proc. w stosunku do dochodu narodowego osiągniętego w 1949 roku. Jest to miernik wskazujący, w jakim stopniu polepszyły się u nas ogólne warunki życia, zarówno materialne jak zdrowotne, socjalne i kulturalne w skali całego państwa – w wyniku dotychczasowych osiągnięć Planu Sześcioletniego. Przeciętny roczny wzrost dochodu narodowego o 12,8 proc. jest wzrostem bardzo wysokim, osiągalnym tylko w warunkach władzy ludowej i budownictwa socjalistycznego.

czytaj

Polityka dotycząca uchodźców z Syrii

Światowa polityka aktualnie w moim przekonaniu skupia się na rzeczach, na których nie powinna co może doprowadzić do mało przyjemnych wydarzeń i chodzi mi tutaj głównie o sprawy związane z Syryjskimi imigrantami, a raczej uchodźcami, którzy zalewają Europę w niesamowicie szybkim tempie. Przywódcy najbardziej wpływowych państw zamiast zająć się tym problemem wręcz wciskają innym krajom w tym Polsce owych imigrantów, którzy niby są tacy biedni i poszkodowani i trzeba im pomóc. Moje pytanie brzmi dlaczego to my mamy im pomagać skoro to Stany Zjednoczone rozpętały na tamtych ziemiach wojnę? Swoją drogą USA zawsze jest prowodyrem różnych konfliktów zbrojnych a później obraca całą sytuację na swoją korzyść i to oni są tymi dobrymi a ci drudzy są najgorsi i łamią prawa człowieka...

czytaj

Trudy pracy radnego

Bycie politykiem nie jest łatwym kawałkiem chleba tak jak to sobie wyobraża większość ludzi. Ludziom wydaje się, że polityk siedzi na swoich czterech literach i tylko liczy pieniądze a w rzeczywistości wszystko wygląda zgoła inaczej. Nawet nie macie pojęcia jak wiele mam na głowie i to będąc na szczeblu powiatu bowiem pracuję jako radny w 20 tysięcznym mieście. Jest tutaj cała masa rzeczy do robty a jeszcze więcej trzeba dopiero zaplanować i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, każdy mały szczegół należy dopilnować bo później mogą wyniknąć z tego przykre konsekwencje zarówno dla mnie jak i również dla ludzi, z którymi przychodzi mi współpracować. Kiedyś musiałem zorganizować festyn, który miał odbyć się u nas w mieście...

czytaj

O LEPSZE ZASTOSOWANIE WIEDZY ROLNICZEJ I AGROTECHNIKI CZ. II

Przy zastosowaniu naukowych metod uprawy i podstawowych wymogów agrotechniki można podnieść produkcję nie tylko w wielkich gospodarstwach państwowych ł spółdzielczych, ale również, jakkolwiek w mniejszej mierze, w drobnej chłopskiej gospodarce indywidualnej. Jakież olbrzymie straty ponosimy corocznie w gospodarce rolnej z powodu najprymitywniejszych zaniedbań i odwiecznych przesądów, na skutek złej orki, późnego zasiewu, niewłaściwego nawożenia itp. Nie prowadzimy z tym walki, ponieważ nasz aktyw nie przyswoił sobie niezbędnych podstawowych wiadomości z tej dziedziny. A przecież nie można należycie kierować ani gospodarką, ani pracą masowo-polityczną, ani akcją upowszechniania wiedzy rolniczej bez podstawowej bodaj znajomości rzeczy. „Trzeba bezwzględnie położyć kres powierzchownemu podejściu do kierowania gospodarką rolną“ – powiedział na ostatnim plenum KC KPZR towarzysz Chruszczów, podając przy tym, że „pracownicy partyjni i radzieccy na kierowniczych stanowiskach niekoniecznie muszą być agronomami, lecz obowiązani są dobrze orientować się w zagadnieniach rolnictwa. Jest to dostępne dla każdego pracownika, jeśli chce być rzeczywiście pożytecznym“.

czytaj

Zadania dla naszej gospodarki narodowej cz. II

Jest rzeczą niewątpliwą, że pomyślne rozwiązanie wymienionych zadań wydatnie przyczyni się do lepszego zaspokajania rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb ludności w mieście i na wsi, a wraz z tym do szybszego wzrostu stopy życiowej, dobrobytu i kultury mas pracuj ących.

czytaj