Plan Sześcioletni uchwalony przez Sejm

– 1. Kierunki rozwoju gospodarczego Polski Ludowej w latach 1950-1955 zostały określone przez zadania Planu Sześcioletniego uchwalonego przez Sejm zgodnie z wytycznymi I Zjazdu PZPR. Założeniem tego planu było zbudowanie podstaw socjalizmu przez:

– znaczny rozwój przemysłu socjalistycznego przy szczególnie wysokim tempie rozwoju przemysłu środków wytwórczości jako podstawy rozwoju całej gospodarki narodowej,

– rozwój rolnictwa przez wykorzystanie istniejących w ustroju demokracji ludowej możliwości zwiększenia produkcji gospodarstw mało- i średniorolnych oraz stopniowe rozszerzanie sektora socjalistycznego w gospodarce rolnej,

– rozwijanie i umacnianie socjalistycznych stosunków produkcji we wszystkich działach gospodarki narodowej,

– dalsze podniesienie stopy życiowej ludności,

– zacieśnienie współpracy gospodarczej ze Związkiem Radzieckim i krajami demokracji ludowej.

– 2. W okresie lat 1950-1953, realizując zadania Planu Sześcioletniego, osiągnięto znaczny rozwój sil wytwórczych.

Poziom sił wytwórczych przekroczył znacznie poziom z raku 1949 – ostatniego roku Planu Trzyletniego i przekroczył wielokrotnie poziom przedwojenny.

W okresie tym nastąpił znaczny rozwój i umocnienie socjalistycznych stosunków produkcji w gospodarce narodowej.

Sektor socjalistyczny osiągnął niemal wyłączność w przemyśle, transporcie i budownictwie, zdobył decydującą przewagę w handlu i poczynił znaczne postępy w rolnictwie.

Dzięki wysiłkom całego narodu i wszechstronnej pomocy Związku Radzieckiego oraz współpracy gospodarczej z krajami demokracji ludowej zmieniło się oblicze naszego kraju, który przekształcił się już w kraj o wielkim i stale rosnącym potencjale gospodarczym.

Polska przestała być krajem zacofanym i obiektem eksploatacji za strony kapitału zagranicznego, surowco- wo-rolniczym zapleczem gospodarki państw imperialistycznych. Zmieniła się zasadniczo struktura naszego handlu zagranicznego. Wielką rolę odgrywa przywóz surowców i urządzeń dla przemysłu oraz wzrasta wywóz gotowych wyrobów przemysłowych. Wzrosła wybitnie rola Polski w międzynarodowej wymianie towarowej.

– 3. W okresie lat 1950-1953 uwaga partii oraz pań- i stwa ludowego i jego organów musiała się skupić głównie j na rozwiązywaniu podstawowych zagadnień, związanych z socjalistycznym uprzemysłowieniem kraju, z wyrówny- ' waniem wiekowego zacofania, na jakie Polska była skaza- 1 na pod rządami obszarników i kapitalistów.

Między innymi w związku z tym obok wielkich osiąg- nięć, zwłaszcza w dziedzinie rozwoju przemysłu socjali- I stycznego i umocnienia obronności kraju, wystąpiły w toku , realizacji Planu Sześcioletniego znaczne nierównomiemo- ści w rozwoju gospodarki, narodowej, przejawiające się przede wszystkim w zbyt słabym tempie rozwoju rolnictwa, w niedostatecznym pod względem ilościowym, asortymentowym i jakościowym – w stosunku do rosnących potrzeb ludności – wzroście produkcji przemysłowych artykułów konsumcyjnych, a w konsekwencji w niepełnym wykonaniu zadań Planu Sześcioletniego w dziedzinie podniesienia stopy życiowej mas pracujących.

Jednocześnie w przemyśle zarówno środków wytwórczości, jak i w przemyśle przedmiotów spożycia ujawniły się pewne trudności wynikające przede wszystkim z niedostatecznego rozwoju bazy surowcowej.

Należy stwierdzić, iż niezależnie od obiektywnych przyczyn, które zaważyły na powstaniu tych nierówno- mierności, nie wykorzystaliśmy wszystkich istniejących możliwości rozwoju rolnictwa i wzrostu produkcji przemysłowych artykułów konsumcyjnych, a tym samym możliwości podnoszenia stopy życiowej mas pracujących.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>