ROLNICTWO POLSKIE CZ. II

W roku 1953 w porównaniu z rokiem 1949 zwiększyło się pogłowie trzody chlewnej o około 58 proc., owiec o około 71 proc., natomiast bydła rogatego tylko o 4 proc., w tym krów o 11 proc. Pozjom pogłowia koni nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem 1949 przy jednoczesnej poprawie bilansu siły pociągowej w rolnictwie.

Osiągnięcia w dziedzinie rozwoju hodowli są jednak niedostateczne, zwłąszcza w zakresie bydła rogatego. W roku 1953 zbiory upraw przemysłowych znacz- nie przekroczyły poziom roku 1949 i w jeszcze większym stopniu poziom roku 1938. Zbiory buraków cukrowych w roku 1953 zwiększyły się o 52 proc. w stosunku do roku 1949 i przekroczyły poziom 1938 roku 2,3 razy. Zbiory tytoniu wzrosły w porównaniu z rokiem 1949 o 80 proc. i przekroczyły poziom przedwojenny 2,2 razy.

Wzrost zbiorów buraków cukrowych i tytoniu pozwolił znacznie rozszerzyć krajową bazę surowcową przemysłu rolno-spożywczego. Zbiory upraw włóknistych i oleistych są natomiast wysoce niedostateczne w stosunku do szybko rosnących potrzeb ludności i przemysłu.

Niedostateczny w stosunku do rosnących potrzeb poziom produkcji zbóż i ziemniaków, zaniedbanie łąk i pastwisk, niedostateczny rozwój upraw pastewnych hamują rozwój hodowli i utrudniają osiągnięcie wysokiej produktywności zwierząt.

Niewłaściwe przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie pasz powodują dodatkowe duże straty. Osiągnięto pewien postęp w dziedzinie produktywności zwierząt. W szczególności w porównaniu z rokiem 1949 średnia mleczność krów wzrosła z 1 500 1 do 1 750 I w roku 1953. Jednakże produktywność zwierząt pozostaje wciąż jeszcze na niskim poziomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>